Schoolreglement

1. Openingsuren

Ingang Delhovestraat 69 geopend van 07.00 u. tot 08.40 u.

                                                              van 15.30 u. tot 18.15 u.

Om veiligheidsredenen gaat deze toegang dicht tijdens de lestijden en kan men zich melden langs het secretariaat, Landsroemlaan 126.

Afhalen van leerlingen kan enkel op de speelplaats of in het opvanglokaal.

De leerlingen mogen de school nooit zonder schriftelijke toestemming van de ouders alleen verlaten.

Ouders kunnen de leerkrachten spreken op de speelplaats van 15.30u tot 15.45u.
Het secretariaat is ook tijdens deze uren open voor ouders.

2. Dagindeling

07.00 u. - 08.00u betaalde opvang in het opvanglokaal of de speelplaats

08.00 u. - 08.40u speeltijd onder toezicht

08.40 u. lessen en schoolactiviteiten

09.55 u. - 10.10u speeltijd voor de kleuters

10.20 u. - 10.35u speeltijd voor de lagere school

11.50 u. - 13.00u middagpauze

13.00 u. lessen en schoolactiviteiten

14.15 u. - 14.30u speeltijd voor alle leerlingen

15.30 u. einde van de lessen en schoolactiviteiten

15.30 u – 15.45u speeltijd onder toezicht

15.45u. – 18.15u betaalde opvang voor de kleuters en leerlingen (dagelijks door het IBO)

18.15u. sluiting van de school

3. Te laat komen

Te laat komen stoort het klasgebeuren. De ouders zorgen ervoor dat hun kind tijdig vertrekt om op tijd op school aan te komen. Leerlingen die te laat komen kunnen enkel langs de ingang van de Landsroemlaan binnenkomen en wachten aan de houten deur op de toestemming van de directeur of zijn plaatsvervanger om naar de klas te gaan. De ouders blijven achter de glazen deur.

De ouders van leerlingen die regelmatig te laat komen zullen uitgenodigd worden voor een gesprek.

4. De school is toegankelijk via:

Delhovestraat 69 :

ingang voor de leerlingen

Landsroemlaan 126 :

enkel ingang voor leerkrachten, ouders en bezoekers tijdens de lesuren.

De Delhovestraat is een eenrichtingsstraat met weinig parkeergelegenheid. De ouders worden met aandrang verzocht oog te hebben voor de veiligheid van de leerlingen wanneer zij hun kinderen met de wagen naar school brengen of afhalen.

We raden aan uw wagen op de parking van de Basiliek te zetten en uw kind te voet tot aan de schoolpoort te brengen.

’s Morgens

worden de ouders vriendelijk verzocht hun kinderen bij de schoolpoort op de speelplaats af te zetten en achter de glazen deuren te blijven.

(Uitzondering: ouders van kleuters tijdens hun eerste schoolweek)

’s Avonds

kunnen de ouders hun kinderen afhalen op de speelplaats aan de afsluiting.

Geen enkele leerling mag de school alleen verlaten zonder groene kaart. Deze kunnen ze enkel krijgen door een schriftelijke toestemming van de ouders om.

5. Toegang tot de klaslokalen

De klaslokalen mogen door de leerlingen slechts betreden worden onder begeleiding van leerkrachten. Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directie of de leerkrachten wordt hierop uitzondering gemaakt.

Buiten de lestijden blijven er geen leerlingen in de klas zonder toezicht.

Na de lestijden wordt er geen sleutel aan de leerlingen gegeven om nog iets te gaan halen in klas, zelfs niet tijdens de proefwerken. Indien nodig kan er contact opgenomen worden met klasgenootjes.

Tijdens de lestijden gaan de ouders nooit rechtsreeks naar de klaslokalen. Enkel wanneer er ernstige redenen zijn, kan er contact opgenomen worden met de directie om hierop een uitzondering te maken.

Ook buiten lesuren zijn de klaslokalen, gangen en andere lokalen niet toegankelijk voor leerlingen en/of ouders.

6. Voor- en naschoolse opvang

Van 07.00 u. tot 08.00 u. opvang van kleuters en leerlingen lagere school in opvanglokaal

Van 15.45 u. tot 18.15 u. opvang door het IBO op school voor de kleuters en leerlingen

Hiervoor moeten de kinderen ingeschreven worden bij het IBO.

Op woensdagmiddag is er geen opvang voorzien op school.

De school sluit om 12.05u. Daarna is er geen opvang meer.

Wanneer leerlingen later dan 17u (op woensdag later dan 12.05u.)afgehaald worden, gaan ze onder begeleiding naar het IBO de Rivieren.

Op woensdagnamiddag, op andere schooldagen na 17u, op facultatieve vrije dagen en pedagogischestudiedagen kunnen de kinderen opgevangen worden in het

IBO de Rivieren , Mathieu de Jonghelaan 40, 1083 Ganshoren.

Vooraf dient u uw kind hiervoor in te schrijven door telefonisch contact op te nemen op volgende nummers :

02 420 43 76 of 0495 81 26 14

7. Tienuurtje

De leerlingen mogen een koekje, een boterham of een stuk fruit meebrengen om rond 10.00 u. op te eten.

Om hygiënische en organisatorische redenen geen sinaasappelen en potjes yoghurt meegeven a.u.b.

Om het leefmilieu te sparen worden op school geen blikjes of brikjes gebruikt. Leerlingen die eigen drank meebrengen gebruiken hiervoor een drinkbus.

Op de verpakking van de tussendoortjes en de drankflesjes moet de naam van het kind genoteerd worden.

8. Middagverblijf

De leerlingen brengen voor 's middags hun eigen lunchpakket mee. 's Middags wordt er enkel water uit de kraan gedronken. Dat is gezond en gratis.

Het lunchpakket wordt niet in aluminiumfolie verpakt, maar zit in een brooddoos.

9. Agenda

Dagelijks vullen al de leerlingen van de lagere school hun agenda in.

Daarin kunnen de ouders lezen welke huistaken de leerlingen moeten maken en welke lessen ze moeten leren.

Soms worden er door de leerkracht belangrijke mededelingen in vermeld.

Mogen we de ouders vragen dit agenda dagelijks te lezen en te handtekenen.

Ook de kleuters beschikken over een schriftje waarin de juffrouw regelmatig mededelingen schrijft. De ouders kunnen op hun beurt dit schriftje gebruiken voor hun mededelingen.

Mogen we ook hier de ouders vragen dit schriftje te handtekenen en steeds terug in het boekentasje van hun kleuter te stoppen.

10. Rapporten

Vijf maal per schooljaar krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis waarin de resultaten van de toetsen en dagelijkse prestaties worden vermeld.

Naast de rapportering van de verschillende vakken is er ook een waardenschaal voor de beoordeling van de leer- en leefhouding van de leerling. De leerkracht geeft ook telkens een geschreven evaluatie van het rapport in het algemeen.

Het rapport is een zeer belangrijk communicatiemiddel tussen de ouders en de leerkracht om een beter inzicht te krijgen in de leervorderingen, de opvoeding en de attitudevorming van de leerlingen.

11. Rijen

Leerlingen die te voet naar huis gaan, worden verplicht mee te gaan met de rijen onder begeleiding van een leerkracht. Leerlingen die de rij nemen, moeten in het bezit zijn van een kaart die hen de toelating geeft de school te verlaten. Kinderen zonder kaart moeten eerst naar hun ouders telefoneren om de toestemming te vragen om de school alleen te verlaten. Dit kan slechts per uitzondering, zo niet moeten de ouders de kinderen komen afhalen op school.

Rij richting Koekelberg Keizer Karellaan, Patheonlaan tot Basilieklaan.

Leerlingen die nog verder moeten of de rij moeten verlaten nemen de kortste weg naar huis.

Leerlingen die de bus of tram nemen op de Keizer Karellaan, de Pantheonlaan of de Frans Hospitaallaan verlaten de school met de rij.

12. Fietsen

Leerlingen die met de fiets komen, zetten die in de fietsenstalling tussen 8.15u en 8.40u. Daarna gaat de deur op slot tot 15.30u.

Elke fiets moet afgesloten worden.

13. Leerlingenvervoer

Onze school beschikt niet over een eigen vervoersdienst. De kinderen kunnen bij voorkeur te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar school komen. Voor de veiligheid en om de drukte te verminderen vragen we de kinderen zo weinig mogelijk met de wagen naar school te brengen. Indien u dit toch doet, vragen we om uw wagen op de parking van de Basiliek te plaatsen en uw kind te voet tot aan de school te begeleiden.

Kinderen uit het Brussels Gewest kunnen tot 12 jaar gratis gebruik maken van het openbaar vervoer. Daartoe dient een pasje te worden aangevraagd bij de commerciële diensten van de MIVB. Dit is verplicht voor alle leerlingen die hiervan gebruik kunnen maken.

Indien leerlingen bij een uitstap hun abonnement vergeten, moeten zij €5 betalen voor de verplaatsing met de MIVB.

14. Sportactiviteiten

De kleuters krijgen wekelijks twee lestijden turnles(geen zwemmen). De leerlingen van de lagere school krijgen tweewekelijks afwisselend gedurende twee lestijden turnen en zwemmen door onze leerkrachten L.O. Deze lessen maken deel uit van het schoolprogramma. Enkel een doktersbewijs kan voor de les ontslag geven.

Ieder schooljaar houdt onze school een sportdag en gaan we ook schaatsen.

Comments